Personvernerklæring for Aspida Forsikring AS

Formålet med denne personvernerklæringen er å vise hvordan Aspida Forsikring AS behandler opplysninger om deg og å fortelle deg hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Vi ønsker å gi både deg som forsikret, forsikringsmeglere og forsikringsselskapene vi samarbeider med best mulige tjenester. Nedenfor finner du en beskrivelse av hvilke opplysninger vi behandler, hva vi gjør med dem og hvilke rettigheter du har. Om du har spørsmål til noe i denne erklæringen eller andre spørsmål til oss, se vår kontaktinformasjon under punkt 8.

1. Vår rolle

Aspida Forsikring AS (org.nr 990 601 615 - «Aspida») er behandlingsansvarlig overfor deg som er forsikret gjennom oss, de besøkende på våre digitale plattformer, samt jobbsøkere. Dette innebærer at det er vi som har ansvar for at dine personopplysninger behandles på en lovlig måte i henhold til personopplysningsloven («pol.», som inkorporerer den europeiske personvernforordningen; General Data Protection Regulation, «GDPR»).

2. Hvilke opplysninger behandler vi og hvordan(formål)?

Ved å oppgi dine personopplysninger til oss bruker vi dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, og ellers som nærmere angitt i formålene nedenfor.

2.1 Når vi leverer forsikringsavtaler der du er eller kan bli forsikret

Vi behandler opplysninger for at vi skal kunne levere forsikringstjenester, i følgende prosesser: for å motta anbud fra forsikringsmegler, produsere forsikringsavtaler, forvalte forsikringene, sende fornyelse og håndtere oppsigelser.

Avhengig av hvilken type forsikringsavtale du har, vil vi i noen tilfeller behandle personopplysninger om deg. Dette gjør vi for hovedvirksomheten vår som forsikringsagentur, for slik å levere forsikringer fra forsikringsgiverne, som vi samarbeider med.

For å levere forsikringsdekninger eller anbud på dekninger behandler vi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Kredittvurdering
 • Panteattest
 • Bankkontonummer
 • Skadehistorikk
 • Reelle eiere
 • Klager
 • Attest fra Konkursregisteret eller dokumentasjon på at det er fremlagt
 • Kredittvurdering
 • Fagforeningsmedlemskap, helse eller annen organisasjonstilknytning hvis forsikringen din er knyttet til en gruppe med disse kjennetegnene
 • Informasjon som er relevant for forsikringstypen din, for eksempel informasjon om eiendom, bilinformasjon, helseopplysninger
 • Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, nåværende forsikringsselskap, begunstiget, forsikringstype, betalte premier
 • Informasjon for å oppdage politisk eksponerte personer (PEP) personer og annen informasjon for å oppfylle våre forpliktelser etter hvitvaskingsloven
 • Lønnsopplysninger
 • Stillingsprosent
 • Ansettelses- og sluttdato
 • Endringer i ansettelsesforholdet
 • Informasjon om forsikringen din, som pris og fakturaer
 • Kategori av en eventuell skade, slik som «yrkesskade», «vannlekkasje» eller liknende, samt tidspunkt for skaden. Skadeinformasjon utover dette er det skadeoppgjørsfirmaet som behandler.

Om du har et enkeltpersonsforetak som skal forsikres vil organisasjonsnummeret være en personopplysning om deg.

Om private eiendeler er inkludert i forsikringen behandles også:

 • Kjennemerke på kjøretøy og skadestatistikk
 • Eiendomsadresse

Vi behandler disse opplysningene for å oppfylle avtalen du er part i (GDPR art. 6 (1) b)).

Hvis vi behandler opplysninger om helse eller medlemskap i foreninger og organisasjoner, så forutsetter vi at du har samtykket til behandling av slike opplysninger. Da bruker vi ditt samtykke som rettslig grunnlag (GDPR art. 9 (1) a)). Vi kan også behandle slike opplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav (GDPR art. 9 (1) f)). Megler, interesseorganisasjon eller annen part som opptrer på vegne av den forsikrede må sørge for å informere de forsikrede og innhente slikt samtykke fra disse.

Behandlingstiden for opplysningene er så lenge vi trenger det for å levere anbud eller forsikring som du omfattes av, reklamasjonsfrister eller så lenge det kan komme krav. Etter at vi har sluttet å være agent for en forsikring du dekkes av oppbevarer vi opplysningene i 3 år for å sikre oss mot forsikringssvik eller lage analyser for fremtidige forsikringsavtaler.

2.2 Når du er forsikringsmegler

For å administrere og oppfylle forsikringsavtaler, behandler vi:

 • Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse
 • Kommunikasjon
 • Jobbtittel

Grunnlaget vårt er avtalen med deg eller din forespørsel (GDPR art. 6 (1) b)), eller vår berettigede interesse i å kontakte deg om vi ikke enda har en avtale på plass (GDPR art. 6 (1) f)).  

Behandlingstiden for opplysningene er så lenge vi har en relasjon med deg som forsikringsmekler for oss og i inntil 3 år etter for å sikre oss mot forsikringssvik eller for å lage analyser for fremtidige forsikringsavtaler.

2.3 Når du besøker vår nettside

For å levere vår nettside aspidaforsikring.no til deg når du besøker nettsiden, må vi benytte noen opplysninger som muligens kan knyttes til deg. Aspida bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på vår nettside.

Når du besøker vår hjemmeside, innhenter vi følgende opplysninger om deg:

 • IP-adresse (som er en identifikasjon på din maskin),
 • informasjon om din nettleser,  
 • operativsystem,  

Vi behandler disse dataene basert på vår berettigede interesse (GDPR. art. 6 (1) f) i å kunne levere siden og de ulike landingssidene til deg når du klikker deg rundt på nettsiden vår.  

Behandlingstiden for opplysningene er kun noen sekunder, mens du navigerer på siden vår.

2.4 Sosiale medier

Vi behandler dine personopplysninger for å ha mulighet til å dele informasjon om Aspida og for å følge opp potensielle kunder og samarbeidspartnere.

2.4.1 Målgrupper basert på annonseplattformers data

Aspida har en side på LinkedIn. Dette gir oss tilgang til å se innlegg, liker-klikk, følgere, kommentarer og meldinger, i tillegg til aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider gjennom tavler. Vår behandling er basert på vår berettigede interesse i å nå ut til kunder og potensielle kunder med markedsføringsbudskap (GDPR. art. 6 (1) f).  LinkedIn har sitt eget behandlingsgrunnlag som behandlingsansvarlig, som du kan lese mer om personvernerklæringen deres her.  

LinkedIn behandler personopplysninger i USA og andre land som er opplistet i LinkedIns personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese denne. Overføringsgrunnlaget baserer seg på EUs standard avtaleklausuler.  

LinkedIn er behandlingsansvarlige for den informasjonen du legger igjen hos LinkedIn. Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi har vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

2.5 Rekruttering

I rekrutteringssammenheng behandler vi personopplysninger vi har mottatt av jobbsøkeren for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR. art. 6 (1) b), eller basert på jobbsøkerens samtykke (jf. GDPR. art. 6 (1) a).  Sensitive personopplysninger som behandles i denne forbindelse er nødvendige for at Aspida skal kunne oppfylle sine forpliktelser som mulig arbeidsgiver (GDPR. art 9 (2) b).  

Eventuelle evne- og personlighetstester, samt søk på nettet, baserer seg på Aspidas berettigede interesse i å finne riktig kandidat, jf. GDPR. art. 6 (1) f). Vi vil kun kontakte jobbsøkerens referanser dersom vi har innhentet samtykke til dette (GDPR. art. 6 (1) a).

Opplysningene behandles så lenge rekrutteringsprosessen pågår, og slettes deretter, med mindre du samtykker til lenger lagring.

2.6 Andre behandlinger

Aspida er lovpålagt å oppfylle enkelte forpliktelser som innebærer behandling av personopplysninger. Slike forpliktelser vil f.eks. være i tilknytning til bokføringsloven krav om lagring og sammenstilling, og pålegg om å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet i henhold til lovgivning (GDPR. art. 6 (1) c). Vi vil også behandle opplysninger fra dine GDPR-henvendelser, se punkt 6.  

Behandlingstid for informasjon fra GDPR-forespørsler er to år.  Informasjon vi er pliktig å lagre etter bokføringsloven lagres så lenge vi er pliktig å beholde dem, i 3,5 eller 5 år.

2.7 Tvister

Aspida kan behandle personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med tvister. Personopplysninger om deg for dette formålet behandles fordi vi har en rettslig forpliktelse til det, jf. GDPR art. 6 (1) c), eller med grunnlag i vår berettigede interesse i å dokumentere og fremme vårt syn ved en tvist, jf. GDPR art. 6 (1) f). Særlige kategorier av opplysninger vil behandles om nødvendig, jf. GDPR art. 9 (2) f).  

Behandlingstiden for informasjon som er eller kan være relevant for tvister er så lenge vi har god grunn til å anta at noe blir en tvist, samt når tvisten pågår, inkludert til rettskraftig dom foreligger og 3 måneder etter. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

3. Sikkerhetstiltak

Beskyttelsen av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi jobber kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Våre sikkerhetstiltak inkluderer fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Våre ansatte får opplæring og veiledning om hvordan man håndterer personopplysninger på en trygg måte.  

Vi har rutiner og tilgangskontroll for å forhindre tap eller utlevering av dine personopplysninger. Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger gjøres riktig og sikkert, og at behandlingen er beskyttet mot skadelig programvare.  

Ethvert brudd på våre sikkerhetsrutiner blir dokumentert. Vi har prosedyrer og kapasitet til å oppdage og håndtere sikkerhets- og personvernbrudd. Hvis det oppdages slike brudd vil bruddet bli rapportert til ledelsen, risikoen for sikkerhetsbrudd vil bli vurdert, og Datatilsynet vil bli varslet om nødvendig. Du vil også bli varslet som bruker dersom sikkerhetsbruddet utgjør en høy personvernrisiko for deg.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.  

Vi deler dine personopplysninger med leverandører av våre IT-system for forsikringsadministrasjon, Seamless, levert av Contemi, bl.a. for å kunne beregne premier. Bruk av Contemi vil inntil videre ikke innebære overføring av personopplysninger ut av EØS foruten til Storbritannia, som er et godkjent tredjeland (GDPR. art. 45 (1)).

Vi vil også dele dine opplysninger med Visma som leverandør av økonomisystemet vårt, Tripletex, for å kunne sende ut fakturaer og støtte skadebehandling.  

Noen av våre underleverandører, slik som LinkedIn har drift utenfor EØS. Denne bruken kan innebære overføring av dine personopplysninger ut av EØS. Overføringer vil ha grunnlag i standard personvernbestemmelser eller andre godkjente overføringsgrunnlag.  Kontakt oss for mer informasjon eller tilgang til grunnlag dersom det er aktuelt.  

Andre samarbeidspartnere er:

 • Lloyd’s Insurance Company S.A., leverer forsikringsmarked Link  
 • Sedgwick, Skadeoppgjørsfirma Link

5. Hvor lagres dine opplysninger?

Dine opplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester eller så lenge som det foreskrives i loven. Se beskrivelse av lagringstid for de ulike behandlingene over.

6. Dine rettigheter

Lovverket gir deg flere rettigheter for å hjelpe deg med å ivareta ditt personvern. Du har rett til:

 • informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger,  
 • innsyn i dine personopplysninger,  
 • å be oss korrigere, slette eller begrense bruken av opplysninger om deg,
 • utlevering av opplysninger om deg,  
 • å protestere, trekke tilbake til samtykker og klage på vår bruk av personopplysninger.  

Kontakt oss hvis du ønsker å bruke noen av dine rettigheter. Ønsker du å klage på vår behandling av personopplysninger kan du klage til Datatilsynet (men vi ber deg først dele din bekymring med oss, slik at vi kan forsøke å løse saken).  

Innholdet i erklæringen kan bli endret fortløpende. Endringer vil bli publisert på vår nettside. I tilfelle vesentlige endringer vil vi så langt det er praktisk mulig varsle deg om dette per e-post.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, kan du kan du kontakte oss på våre kontaktpunkter:

Aspida Forsikring AS, Postboks 6766 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

E-post info@aspidaforsikring.no
Telefon 67 11 88 00.

Behandling av personopplysninger

1. Generelt

Aspida Forsikring respekterer retten til ditt privatliv og din personlige integritet. Vi vil at du skal føle deg trygg når vi behandler dine personopplysninger. Vi vil med denne informasjonen om behandling av personopplysninger, vår personvernerklæring, vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger håndteres i henhold til gjeldende lovgivning.

Du kan lese om hvordan vi behandler personopplysninger ved å klikke på de ulike fanene nedenfor.

2. Behandlingsansvarlig og sikkerhetsansvarlig

Aspida Forsikring er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Våre kontaktdetaljer finner du på siste side av disse personvernbestemmelsene.

Aspida Forsikring har utpekt et Personvernombud ("DPO"). DPO skal blant annet føre tilsyn med at vår behandling av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktdetaljene til DPO nedenfor.

3. Dine rettigheter

a) Vårt ansvar som behandlingsansvarlig

i) I egenskap av å være behandlingsansvarlig, er vi ansvarlige for å påse at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, samt sørge for at dine rettigheter vil ha innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst ta kontakt for å utøve dine rettigheter. Våre kontaktdetaljer finner du på siste side av disse personvernbestemmelsene.

ii) Vi plikter å besvare din anmodning om å utøve dine rettigheter innen én måned etter mottak av anmodningen fra deg. Dersom anmodningene er komplisert, eller dersom vi har mottatt et stort antall anmodninger, har vi rett til å forlenge svarfristen med ytterligere to måneder. Dersom vi finner at vi ikke kan etterkommer dine ønsker, vil vi innen én måned forklare hvorfor og informere deg om din adgang til å sende klage til Datatilsynet.

iii) Vi vil ikke kreve betaling fra deg for å gi deg informasjon og kommunisere med deg, eller for å utføre våre lovpålagte. Dersom det fremsettes krav som er åpenbart grunnløst eller urimelig, har vi likevel rett til å kreve et administrasjonsgebyr for å gi deg informasjon eller utføre de oppgaver du har bedt om, eller vi kan nekte å imøtekomme din anmodning.


b) Din rett til tilgang, retting og sletting av personopplysninger og begrenset behandling

i) Du har rett til å be om:

 1. Tilgang til egne personopplysninger. Dette betyr at du har rett til å be om dokumentasjon på hvordan vi bruker dine personopplysninger. Du har også rett til, uten kostnad, å motta en kopi av de behandlede personopplysningene. Vi kan imidlertid kreve et rimelig administrasjonsgebyr for å gi deg ytterligere kopier av personopplysninger.
 2. Retting av personopplysninger. Vi vil på anmodning fra deg, eller på eget initiativ, rette, anonymisere, slette eller supplere de personopplysningene som du eller vi oppdager er mangelfulle, ufullstendige eller misvisende. Du har også rett til å supplere personopplysningene med ytterligere opplysninger dersom relevant informasjon mangler.
 3. Sletting av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger dersom vi ikke lenger har tilfredsstillende grunnlag for å behandle disse. I så fall vil vi utføre sletting dersom:

  a) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble innhentet (f.eks. dersom du har sagt opp din forsikring hos oss og det ikke lenger er rett til å kreve dekning fordi foreldelsesfristen er utløpt),

  b) vi behandler dine personopplysninger etter samtykke fra deg, og du trekker tilbake dette (f.eks. dersom du har gitt samtykke til markedsføring via SMS og e-post og trekker tilbake samtykket),

  c) du har innvendinger mot behandling som baseres på vår berettigede interesse, og denne interessen ikke overstiger dine innvendinger (f.eks. du har innvendinger mot at vi driver direkte markedsføring mot deg),

  d) dersom personopplysningene ikke har rettslig grunnlag (f.eks. dersom vi holder tilbake dine opplysninger lenger enn nødvendig), eller

  e) vi har en rettslig forpliktelse til å slette personopplysningene (f.eks. i saker der vi i henhold til loven er pålagt å holde tilbake personopplysninger for en viss periode).
  Det er viktig å merke seg at dersom du er forsikret hos oss vil vi uansett ikke ha anledning til å slette de personopplysningene som forsikringsavtalen bygger på, før tidligst fra det tidspunkt da du eller noen andre ikke lenger har rett til å motta erstatning.
  Det kan være krav etter gjeldende lov, eller andre tungtveiende grunner, som kan medføre at vi ikke umiddelbart kan slette dine personopplysninger. I slikt tilfelle vil vi slutte å bruke dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å overholde gjeldende lov eller oppfylle relevante tungtveiende grunner.
 4. Rett til å begrense behandlingen: Dette innebærer at vi midlertidig kan begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å be om begrenset behandling når:

  a) du har bedt om retting av dine personopplysninger i samsvar med punkt 3.2.1 b) over, i den perioden vi verifiserer riktigheten av opplysningene,

  b) behandlingen er ulovlig, og allikevel du ikke ønsker at personopplysningene slettes,

  c) Aspida Forsikring, i egenskap av behandlingsansvarlig, ikke lenger har behov for personopplysningene til det formål de ble behandlet, men du allikevel ber oss holde tilbake opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller

  d) du har rett til å protestere mot behandling basert på vår berettigede interesse, i samsvar med punkt 3.3 nedenfor, i den perioden vi avklarer om den berettigede interessen overstiger dine personvernrettigheter.

ii) Hos Aspida Forsikring vil vi ta alle nødvendige og mulige skritt for å varsle eventuelle mottakere av dine personopplysninger som angitt i punkt 5 nedenfor vedrørende retting, sletting og begrensninger som vi utfører. Dersom du ber om det vil vi også gi deg informasjon om hvilke tredjeparter som vi har delt opplysningene med.

c) Din rett til å protestere mot behandlingen

Du har rett til å protestere mot at vi behandler dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse (se punkt 7 nedenfor). Dersom du har innvendinger, vil vi kun fortsette behandlingen dersom vi har en tvingende berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen som veier mer enn dine interesser, rettigheter eller friheter.

d) Din rett til å trekke tilbake samtykket

Dersom vi benytter ditt samtykke som rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene (se punkt 7 nedenfor) kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å ta kontakt med oss eller ved at du selv justerer samtykkeinnstillingene dine på din side på Aspidaforsikring.no.


e) Rett til portabilitet

Du har rett til portabilitet. Dette betyr at du har rett til selv å motta visse deler av dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format, og til å sende disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Du har slik rett bare når personopplysningene behandles automatisert, og når vårt rettslige grunnlag for behandlingen er samtykke fra deg eller behandlingen er nødvendig for å oppfylle av en avtale mellom deg og oss.


f) Din rett til å sende klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage vår behandling av personopplysninger inn for Datatilsynet.

4. Hvem vi deler personopplysninger med

a) Aspida Forsikring kan dele personopplysningene dine med tredjeparter for forskjellige formål, og nedenfor gis en skjematisk oversikt over ulike kategorier av tredjeparter som vi samarbeider med.

b) For det formål å tilby og administrere forsikringsavtaler, å gjennomføre forsikringsavtaler, herunder behandle forsikringskrav og gjennomføre skadeoppgjør og for å hindre og håndtere svindel, deler vi personopplysninger blant annet med helse- og omsorgspersonell, tjenesteleverandører innen reparasjon, gjenoppretting og taksering, eksterne skadebehandlere, andre forsikringsselskaper, samt Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og til forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet blant annet er å forhindre/begrense feilaktige opplysninger og forsikringssvindel. Mottaker vil da behandle dine opplysninger for å oppfyllelse formålet med behandlingen, i samsvar med punktene nedenfor.

c) For det formål å verne våre rettslige interesser i tilfelle tvist og for oppfyllelse av rettslige forpliktelser og myndighetskrav, deler vi personopplysninger med blant annet klagenemnder som Finansklagenemnda og domstoler, eksterne juridiske rådgivere, inkassoselskaper, offentlige myndigheter som for. Eksempel Politiet, Skatteetaten og NAV, samt regnskapsførere og selskaper i vårt konsern.

d) For det formål å gjennomføre salg og salgsfremmende tiltak og for forvaltning og oppfyllelse av forsikringsavtalen, deler vi personopplysninger med blant annet tjenesteleverandører innen markedsføring, representanter (dvs. forsikringstaker) for frivillig og obligatorisk gruppeforsikringer og med tilknyttede og uavhengige forsikringsformidlere.

e) For det formål å tegne og forvalte gjenforsikringsavtaler deler vi personopplysninger med blant annet gjenforsikringsselskaper.

f) For det formål å bevare IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet i vårt IT-miljø og lokaler, deler vi personopplysninger med blant annet Politiet i tilfelle kriminell aktivitet eller ved mistanke om kriminell aktivitet.

g) For det formål å drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed, deler vi personopplysninger med blant annet selskapet som yter markedsaktiviteter på våre vegne, eksempelvis utsendelse av kommunikasjon og kundetilfredshetsundersøkelser.

h) Vi deler også dine kontaktdetaljer med samarbeidspartnere slik at de kan markedsføre sine produkter og tjenester overfor deg eller gi deg fordeler.

i) Vi vil ikke selge dine personopplysninger til noen tredjeparter.

5. Hvor utføres databehandlingen?

a) Aspida Forsikring bestreber seg på bare behandle personopplysninger innenfor EU/EØS. I noen tilfeller kan vi allikevel overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dersom personopplysninger overføres til slikt land, vil vi sikre tilfredsstillende beskyttelse for personopplysningene og at påse at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Det gjør vi ved at vi påser at landet har tilfredsstillende beskyttelsesnivå ifølge EU-kommisjonen, at EU-kommisjonens standardkontrakter benyttes eller at mottakere i USA er tilknyttet Privacy Shield programmet.

6. Vår behandling av personopplysninger

Hos Aspida Forsikring behandler vi personopplysninger for å kunne yte forsikringstjenester på best mulig måte. Nedenfor finner du opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved å velge den kategori du tilhører.

Når du har eller har hatt forsikring hos Aspida Forsikring

Formål: Å gjennomføre salg eller salgsfremmende tiltak

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, nåværende forsikringsselskap, begunstiget og forsikringstype.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype, som for eksempel forsikring for fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Opplysninger om hvilken fagforening du er medlem av eller annen organisasjon.

Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysningene som vi behandler, er hovedsakelig den informasjon du eller den som tegnet forsikringen for deg har gitt oss. I noen tilfeller vil vi også hente opplysninger fra andre kilder, f.eks. forsikringstaker som representerer en obligatorisk gruppeforsikring som du tilhører eller andre partnere som har angitt deg som potensiell kunde for oss. Vi kan også innhente opplysninger fra andre kilder f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret for verifisering av dine kontaktopplysninger og innhente opplysninger vedrørende forsikrede gjenstander eller eiendom som kan forsikres.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for at vi skal kunne selge forsikring til deg.

Dette omfatter når du tar kontakt med oss eller vi tar kontakt med deg. Dette kan skje via telefon, når en av våre partnere henviser deg til oss eller deler dine opplysninger med oss. Vi innhenter og behandler personopplysninger også når du initierer et kjøp av forsikring på vår hjemmeside.

Vi vil kun behandle opplysninger om eventuell fagforening eller andre organisasjoner du tilhører for å sikre at vi gir deg de fordeler du har rett til å motta.


Rettslig grunnlag:

Når du kontakter oss:

Behandling er nødvendig for at vi skal oppfylle vår plikt til å gi deg forsikring. Behandlingen er derfor basert på en rettslig forpliktelse for oss.

Når vi kontakter deg:

Berettiget interesse, når markedsføringen skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser, ettersom vi vurderer at vår interesse i å ta kontakt med deg for å gi tilbud om forsikring overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde og administrere forsikringsavtalen.


Dine rettigheter:

Du har alltid rett til å kreve at vi slutter å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er et tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Å kjøpe forsikring og beregne pris

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn-

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Kravsopplysninger per forsikring som helseopplysninger ved personforsikring (kvitteringer, journaler, lønnsopplysninger, arbeidsforhold osv.), opplysninger vedrørende skadet eiendom (eiendomsbetegnelse og registreringsnummer for bil) ved eiendomsforsikring.

- Forsikringssvindelhistorikk som for eksempel melding om at forsikringsavtale sies opp på grunn av svindel.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller den som har tegnet forsikring for deg har gitt oss. I noen tilfeller vil vi også innhente opplysninger fra andre kilder, f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret for verifisering av dine kontaktopplysninger og innhente opplysninger om forsikringstype og opplysninger som vi kan basere vår risikokalkyle på.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for beregning av risiko og premie. Vi behandler også personopplysninger for beregning av pris for andre kunder.


Rettslig grunnlag:

Dersom du er ny kunde eller fornyer forsikringen:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde og administrere forsikringsavtalen.


Det kan også være andre grunner for at vi oppbevarer personopplysningene, f.eks. oppfyllelse av en rettslig forpliktelse eller for å sikre våre rettslige interesser eller andre viktige allmenne hensyn.


Når vi behandler personopplysninger for beregning av pris for andre kunder:

Berettiget interesse, ettersom vi mener at vi har en berettiget interesse, delvis på grunn av vår kontraheringsplikt. Prisdifferensiering korresponderer med den kollektive interessen i at den enkelte betaler en pris som tilsvarer den risiko man bærer.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som er basert på berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Forvalte og oppfylle forsikringsavtaler

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og fakturanummer.

- Opplysninger om hvilken fagforening du er medlem av eller annen organisasjon som f.eks. trossamfunn.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller den som har tegnet forsikring for deg har gitt oss. I noen tilfeller vil vi også innhente opplysninger fra andre kilder, f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret for verifisering av dine kontaktopplysninger og innhente opplysninger om forsikringstype.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby deg og forvalte din forsikring, og å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Dette omfatter forvaltning av innkomne premier til Aspida Forsikring, å gi deg en oversikt over forsikringene dine og administrasjon ved transport av forsikringer fra et annet forsikringsselskap.

Vi vil kun behandle opplysninger om eventuell fagforening eller andre organisasjoner som trossamfunn for å sikre at vi gir deg de fordeler du har rett til å motta.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Aspida Forsikring.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge du har forsikring hos oss, og etter opphør av forsikringen så lenge du eller andre kan ha rett til å kreve erstatning under forsikringen. Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet, men er minst 10 år etter opphør av forsikringen på grunn av gjeldende foreldelsesregler. I noen tilfeller er det også mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse forsikringsavtalene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Behandling av forsikringskrav

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og fakturanummer.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Kravsopplysninger per forsikring som helseopplysninger ved personforsikring (kvitteringer, journaler, lønnsopplysninger, arbeidsforhold osv.), opplysninger vedrørende skadet eiendom (eiendomsbetegnelse og registreringsnummer for bil) ved eiendomsforsikring.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – som politirapporter.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som har tilkommet behandlingen av ditt erstatningskrav gjennom for eksempel opplysninger fra helse- og omsorgspersonell, politirapporter etter ulykker eller kriminelle handlinger og i enkelte tilfeller fra andre forsikringsselskaper ved omfattende undersøkelser og når flere forsikringsselskaper samarbeider.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å administrere og behandle forsikringskrav fremmet under din forsikring.

Dette omfatter også behandling for inndrivelse av erstatningskrav fra den ansvarlige part (herunder regress), for å sikre reparasjon av skader samt fastlegge, utøve eller forsvare et rettskrav i forbindelse med rettslig behandling.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge du har forsikring hos oss og i den tid etter opphør av forsikringen da du eller andre kan ha rett til å kreve erstatning under forsikringen. Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet, men er minst 10 år etter opphør av forsikringen på grunn av gjeldende foreldelsesregler. I noen tilfeller er det også mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse forsikringsavtalene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Tegning og forvaltning av gjenforsikringsavtaler

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Helseopplysninger såsom sykdomsstatus og medisinsk uførhet.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Kravsopplysninger per forsikring som helseopplysninger ved personforsikring (kvitteringer, journaler, lønnsopplysninger, arbeidsforhold osv.), opplysninger vedrørende skadet eiendom (eiendomsbetegnelse og registreringsnummer for bil) ved eiendomsforsikring.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss, og som har blitt en del av saksbehandlingen.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for forvaltning av våre avtaler om gjenforsikring (reassuranse), både i tilknytning til eventuelle krav og etablering av forsikring, når det er nødvendig å gjøre selvstendige vurderinger av særskilt risiko og når det foretas skadeoppgjør mellom oss og gjenforsikringsselskapet.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt. Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge du har forsikring hos oss og i den tid etter opphør av forsikringen da du eller andre kan ha rett til å kreve erstatning under forsikringen. Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet, men er minst 10 år etter opphør av forsikringen på grunn av gjeldende foreldelsesregler. I noen tilfeller er det også mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse forsikringsavtalene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Forebygging og utredning av svik og straffbare handlinger

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og fakturanummer.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Kravsopplysninger per forsikring som helseopplysninger ved personforsikring (kvitteringer, journaler, lønnsopplysninger, arbeidsforhold osv.), opplysninger vedrørende skadet eiendom (eiendomsbetegnelse og registreringsnummer for bil) ved eiendomsforsikring.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – som politirapporter.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller den som har tegnet forsikring for deg har gitt oss. Vi henter også inn opplysninger fra åpne kilder og registre som er tilgjengelig for oss, f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret. Ved kvalifisert mistanke om forsikringssvindel kan i visse tilfeller opplysninger innhentes gjennom observasjon i det offentlige rom, med og uten kamera.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne vurdere forsikringskrav, forhindre forsikringssvindel (svik) og for å utrede faktum i uklare forsikringssaker. Dette omfatter analyse av kundedata, statistiske data og forsikringskrav


Dette omfatter også behandling for dekning av krav fra den ansvarlige part, og til å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Vi behandler også personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Hvitvaskingsloven pålegger oss å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Utredningen utgjør en del av saksbehandlingen, men personopplysningene relatert til denne vil oppbevares i et eget register så lenge det er nødvendig for formålet, men ikke ut over 10 år. Dersom vi finner at opplysningene ikke er relevante for formålet, vil de bli slettet.

Personopplysninger som oppbevares iht. hvitvaskingsloven vil oppbevares innen de rammer loven setter.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Oppfyllelse av rettslige forpliktelser og etterlevelse av gjeldende lovgivning

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Annen informasjon som navn på begunstiget.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss, og som har blitt en del av saksbehandlingen.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for oppfyllelse og etterlevelse av regulatoriske krav. Dette omfatter bl.a. krav til beregning av reserver for skader, forpliktelser ette bokføringslovgivningen, håndtering av kundeklager, utredning av treff mot sanksjonslister, hvitvaskingskontroll, eller rapportering til myndighetene i tilfelle mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det kreves for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av gjeldende rettslige forpliktelser, f.eks. fem (5) år etter et avsluttet kundeforhold i henhold til hvitvaskingsloven.

Opplysningene kan oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Gi kunderådgivning og støtte

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og fakturanummer.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg råd over telefon og via email.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi mener at vi har en berettiget interesse i å gi rådgivning og kundestøtte.

Formålet og behandlingen er en del av oppfyllelsen av forsikringsavtalen.

Samtykke til behandling av sensitive opplysninger, som helseopplysninger.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde og administrere forsikringsavtalen og våre forpliktelser ved et eventuelt forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er et tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Når vårt rettslige grunnlag for behandlingen er samtykke fra deg, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykke. I så tilfelle vil du ikke lenger ha mulighet til å ta del i den tjenesten vi tilbød på grunnlag av ditt samtykke. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Å drive markedsføring, herunder analyser i markedsføringsøyemed og profilering.

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Markedsføringsopplysninger om søk i sosiale media, aktiviteter på hjemmesiden, telefonsamtaler med oss og bruk av Din side på vår hjemmeside.

- Andre opplysninger f.eks. om gjenstander som kan forsikres.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss. I noen tilfeller vil vi også kunne innhente opplysninger fra andre kilder som tredjeparts informasjonskapsler [Cookies] for opplysninger om dine online-aktiviteter.


Hva vi gjør:

Hva vi gjør: Vi behandler personopplysninger for å kunne drive markedsføringsaktiviteter og gjennomføre analyser i markedsføringsøyemed. Dette omfatter analyser av kundeadferd ved markedsføring av våre produkter og tjenester og å drive markedsføringsaktiviteter i tilknytning til samarbeidspartnere og distribusjonskanaler. Resultatet av analysen vil bli benyttet til å forbedre erstatte og utvikle nye forsikringsprodukter, prosesser og arbeidsmetoder med det formål å imøtekomme dine og andre kunders forventninger og ønsker. Vi vil også kunne analysere dine personopplysninger for å forutse dine interesser og behov (profilering) for å kunne gi deg tilpasset markedsføring.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, når markedsføringen skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser, ettersom vi vurderer at vår interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester samt utføre analyser for markedsføringsformål overveier dine personverninteresser. Samtykke, i samsvar med markedsføringsloven, ved markedsføring av tredjeparts produkter og tjenester via e-post eller gjennom andre automatiske systemer.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde og administrere forsikringsavtalen.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er et tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Når vårt rettslige grunnlag for behandlingen er samtykke fra deg, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykke. I så tilfelle vil du ikke lenger ha mulighet til å ta del i den tjenesten vi tilbød på grunnlag av ditt samtykke. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Drive forretningsutvikling

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer, skadetype, skadehistorie og antall krav.

- Kravsopplysninger per forsikring som helseopplysninger ved personforsikring (kvitteringer, journaler, lønnsopplysninger, arbeidsforhold osv.), opplysninger vedrørende skadet eiendom (eiendomsbetegnelse og registreringsnummer for bil) ved eiendomsforsikring.

- Adferdsopplysninger som telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – som politirapporter.

- Andre opplysninger som korrespondanse og kontakthistorikk med en av våre forsikringsdistributører.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss, og som har blitt en del av saksbehandlingen hos oss.


Hva vi gjør:

Vedrørende klager, så følger vi opp samtlige klager og forbedrer våre prosesser og iverksatte tiltak.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi mener at vår interesse i å drive forretningsutvikling overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares og behandles så lenge det er nødvendig i henhold til forsikringsavtalen eller for de formål som er angitt over. Personopplysningene vil bli behandlet samlet ettersom formålet kan nås uten bruk av identifiserbare personopplysninger.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Ivareta våre rettslige interesser i tilfelle tvist

Personopplysninger:

Samtlige personopplysninger som kan være relevante for behandlingen av en tvist, hvilket kan inkludere de opplysninger som er nevnt over.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss og som har blitt en del av saksbehandlingen.


Hva vi gjør:

Ved tvist om f.eks. forsikringsoppgjør hvor vi er av en annen oppfatning av om erstatning skulle ha vært gitt og/eller størrelsen på erstatningen, har vi rett til å behandle personopplysninger med det formål å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Rettslig grunnlag:

Ved en tvist, herunder behandling av klagesak i Finansklagenemnda, har vi rett til å behandle personopplysninger ettersom dette er en berettiget interesse og nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge du har forsikring hos oss og i den tid etter opphør av forsikringen da du eller andre kan ha rett til å kreve erstatning under forsikringen. Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet, men er minst 10 år etter opphør av forsikringen på grunn av gjeldende foreldelsesregler. I noen tilfeller er det også mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse forsikringsavtalene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.

Opplysningene kan oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.


Dine rettigheter:

Se punkt 3 hvis du vil vite mer om dine rettigheter.

Dersom du er skadelidende eller har et krav hos oss, men ikke er forsikret hos oss


Formål: Behandle forsikringskrav

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Helseopplysninger som journaler, legens notater og sykdomsstatus.

- Identifikasjonspapirer som førerkort, fødselsattest eller eventuelt dødsattest.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og lønn.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer og skadetype.

- Kravsopplysninger avhengig av kravet, f.eks. kvitteringer, helseopplysninger, opplysninger om lønn, arbeidsforhold osv.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – for eksempel politirapporter.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som har blitt en del av saksbehandlingen gjennom opplysninger fra helse- og omsorgspersoner, fra politiet i forbindelse med ulykker eller kriminelle handlinger, fra domstolene ved lovovertredelser, fra arbeidsgiver ved økonomiske opplysninger og i enkelte tilfeller fra andre forsikringsselskaper ved omfattende etterforskning og flere forsikringsselskaper samarbeider. Dersom aktuelle forsikring er livsforsikring, hentes opplysninger også fra avdødes gjenlevende familie.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne administrere og behandle ditt krav.

Vi behandler også personopplysninger for å inndrive erstatningskrav fra den ansvarlige part (herunder regress) og for å etablere, fastholde eller forsvare et rettskrav i tilknytning til forsikringskravet.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og overholde forsikringsavtalen og våre forpliktelser i relasjon til ditt forsikringskrav.  Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet og /eller skade som har inntruffet. I noen tilfeller er det mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse tilfellene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Forebygging og utredning av svik og straffbare handlinger

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og lønn.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer og skadetype.

- Kravsopplysninger avhengig av kravet, f.eks. kvitteringer, helseopplysninger, opplysninger om lønn, arbeidsforhold osv.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – for eksempel politirapporter


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller har blitt til en del av saksbehandlingen. Vi henter også inn opplysninger fra åpne kilder og registre som er tilgjengelig for oss, f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret. Ved kvalifisert mistanke om forsikringssvindel kan i visse tilfeller opplysninger innhentes gjennom observasjon i det offentlige rom, med og uten kamera.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne vurdere forsikringskrav og for å utrede faktum i uklare forsikringssaker. Dette omfatter analysering av kundedata, statistiske data og forsikringskrav.

Dette omfatter også behandling for dekning av krav fra den ansvarlige part og til å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Vi behandler også personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Hvitvaskingsloven pålegger oss å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Utredningen utgjør en del av saksbehandlingen, men personopplysningene relatert til denne vil oppbevares i et eget register så lenge det er nødvendig for formålet, men ikke ut over 10 år. Dersom vi finner at opplysningene ikke er relevante for formålet, vil de bli slettet.

Personopplysninger som oppbevares iht. hvitvaskingsloven vil oppbevares innen de rammer loven setter.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Tegning og forvaltning av gjenforsikringsavtaler

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Helseopplysninger såsom sykdomsstatus og medisinsk uførhet.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer og skadetype.

- Kravsopplysninger avhengig av kravet, f.eks. kvitteringer, helseopplysninger, opplysninger om lønn, arbeidsforhold osv.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller har blitt til en del av saksbehandlingen.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for forvaltning av våre gjenforsikringsavtaler(reassuranse), i tilknytning til eventuelle krav og for skadeoppgjør med gjenforsikringsselskapet.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og overholde forsikringsavtalen og våre forpliktelser i relasjon til ditt forsikringskrav.  Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet og /eller skade som har inntruffet.. I noen tilfeller er det mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse tilfellene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Oppfyllelse av rettslige forpliktelser, gjeldende lovgivning

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og lønn.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer og skadetype.

- Kravsopplysninger avhengig av kravet, f.eks. kvitteringer, helseopplysninger, opplysninger om lønn, arbeidsforhold osv.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss. I enkelte tilfeller kan vi innhente personopplysninger fra andre kilder, f.eks. sykehus.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for oppfyllelse og etterlevelse av regulatoriske krav. Dette omfatter bl.a. krav til beregning av reserver for skader, forpliktelser ette bokføringslovgivningen, håndtering av kundeklager, utredning av treff mot sanksjonslister, hvitvaskingskontroll, eller rapportering til myndighetene i tilfelle mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er det nødvendig for å oppfylle gjeldende rettslige forpliktelser.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du er kontaktperson for en leverandør

Formål: Forvalte og oppfylle avtaler med leverandører

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Personlige opplysninger som jobbtittel.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som den aktuelle leverandøren / bedriftskunden eller du har gitt oss.


Hva vi gjør:

For deg som kontaktperson for en av våre leverandører, behandler vi dine personopplysninger for å kunne gjøre henvendelser om tilbud, inngå avtaler og oppfylle våre forpliktelser overfor din arbeidsgiver.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi mener at vår interesse i forvaltning og oppfyllelse av våre avtaler overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Dine personopplysninger oppbevares så lenge det er aktuelt å gjøre henvendelser om tilbud, det foreligger en løpende avtale eller så lenge etterfølgende forpliktelser kan påberopes.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.


Dersom du er kontaktperson for forsikringstaker

Formål: Forvaltning og oppfyllelse av forsikringsavtalen

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Personlige opplysninger som jobbtittel.

- Adferdsopplysninger som telefonopptak.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som den aktuelle forsikringstakeren eller du har gitt oss.


Hva vi gjør:

For deg som kontaktperson for en av våre bedriftskunder (forsikringstakeren), behandler vi personopplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen mellom Aspida Forsikring og din arbeidsgiver.. Dette omfatter administrasjon av avtalen, behandling av eventuelle krav  samt oppfyllelse av rettslige forpliktelser.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi mener at vår interesse i forvaltning og oppfyllelse av avtalene med våre bedriftskunder overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde forsikringsavtalen med din arbeidsgiver, samt så lenge et krav kan reises mot oss i henhold til forsikringen.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Å drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed.

Personopplysninger:

Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som den aktuelle forsikringstakeren eller du har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne drive markedsføringsaktiviteter og gjennomføre analyser i markedsføringsøyemed. Dette omfatter analyser av kundeadferd ved markedsføring, markedsføring av våre produkter og tjenester og å drive markedsføringsaktiviteter for oss og våre partnere.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, når markedsføringen skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser, ettersom vi anser at vår interesse i drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Dersom din arbeidsgiver er forsikringstaker:

Personopplysninger oppbevares så lenge vi har avtale med din arbeidsgiver samt så lenge et krav kan reises mot oss i henhold til forsikringen.

Dersom din arbeidsgiver er en potensiell forsikringstaker:

Personopplysninger oppbevares og behandles i den perioden som samsvarer med de til enhver tid gjeldende anbefalinger for markedsføring. Det er en forhåndsbetingelse at du ikke har motsatt deg direkte markedsføring. Dersom du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt for forsikringstakere.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du besøker vårt kontor eller hjemmesiden

Formål: Å bevare IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet i vårt IT-miljø og fysiske lokaler.

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer, tittel og e-postadresse.

- Opptak som kamera- og videoovervåkning.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å bevare IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet i vårt IT-miljø og fysiske lokaler.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi anser at vår interesse i å bevare IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet tilsidesetter dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysninger oppbevares i vårt gjestesystem i 30 dager. Kameraovervåkning vil oppbevares i 7 dager. Dersom du får utdelt adgangskort ved besøk hos oss, vil oppbevare personopplysninger tilknyttet adgangskortet i 100 dager.


Dine rettigheter:

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du er vitne tilknyttet en skadesak eller av annen grunn inngår i vår saksbehandling

Formål: Behandling av forsikringskrav og forebygging og utredning av svik og straffbare handlinger

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som ellers har blitt en del av en skadesak.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle erstatningskrav og for å utrede faktum i uklare forsikringssaker, samt for å forebygge og utrede mulig svik og straffbare handlinger.

For disse formål vil vi behandle dine personopplysninger dersom du anses å ha observasjoner som er viktige for å utrede det aktuelle kravet.

Personopplysningene oppbevares kun for å sikre at vi kan kontakte deg igjen for å få en beskrivelse av de observasjoner du har gjort som vitne.

Behandlingen omfatter også behandling i tilknytning til inndrivelse av krav fra andre ansvarlige parter (herunder regress) og til å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene dine oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og overholde en forsikringsavtale og våre forpliktelser i relasjon til et forsikringskrav.  Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet og /eller skade som har inntruffet. I noen tilfeller er det mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse tilfellene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.

Dersom dine personopplysninger oppbevares for å forebygge og utrede av svik og straffbare handlinger vil disse slettes når de ikke lenger er relevante og senest etter 10 år.

Opplysningene kan også oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du er gav fordel til

Formål: Behandle forsikringskrav

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Finansiell informasjon som bankkontonummer.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som vi har mottatt fra den personen som har angitt deg som begunstiget.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle dit forsikringskrav. Behandlingen kan også omfattet kundeservice og veiledning hvis du for eksempel kontakter oss.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene dine oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og overholde en forsikringsavtale og våre forpliktelser i relasjon til et mulig forsikringskrav.  Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet og /eller skade som har inntruffet. I noen tilfeller er det mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse tilfellene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.

Personopplysninger kan også oppbevares lengere dersom det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Forebygging og utredning av svik og straffbare handlinger

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Økonomisk informasjon som bankkonto og lønn.

- Kravsgeneriske opplysninger som opplysninger om skadetilfelle, saksnummer og skadetype.

- Kravsopplysninger avhengig av kravet, f.eks. kvitteringer, helseopplysninger, opplysninger om lønn, arbeidsforhold osv.

- Adferdsopplysninger som kamera- og videoopptak, overvåkningsvideoer og telefonopptak.

- Opplysninger om straffbare forhold – for eksempel politirapporter


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller den som har tegnet forsikring har gitt oss eller som har tilkommet gjennom behandlingen av forsikringskravet.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne vurdere forsikringskrav og for å utrede faktum i uklare forsikringssaker, samt for å forebygge og utrede mulig svik og straffbare handlinger.. Dette omfatter analyse av kundedata, statistiske data og forsikringskrav.

Behandlingen omfatter også behandling for dekning av krav fra den ansvarlige (herunder regress) og til å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav


Oppbevaringsperiode:

Dersom dine personopplysninger oppbevares for å forebygge og utrede av svik og straffbare handlinger vil disse slettes når de ikke lenger er relevante og senest etter 10 år.

Opplysningene kan også oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

Personopplysninger som oppbevares iht. hvitvaskingsloven vil oppbevares innen de rammer loven setter.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Oppfyllelse av rettslige forpliktelser og gjeldende lovgivning

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn

- Personnummer.

- Økonomisk informasjon som bankkontonummer.

- Andre opplysninger som reell eier og innholdet i innsendte klager.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som vi har mottatt fra den personen som har angitt deg som begunstiget.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for oppfyllelse og etterlevelse av regulatoriske krav. Dette omfatter bl.a. krav til beregning av reserver for skader, forpliktelser etter bokføringslovgivningen, håndtering av kundeklager, utredning av treff på sanksjonslister, hvitvaskingskontroll, eller rapportering til myndighetene i tilfellemistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav


Oppbevaringsperiode:

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av gjeldende rettslige forpliktelser, f.eks. fem (5) år etter et avsluttet kundeforhold i henhold til hvitvaskingsloven.

Opplysningene kan oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Hvis du er vår motpart i en skadesak

Formål: Behandling av forsikringskrav

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Helseopplysninger

- Opplysninger om straffbare forhold – for eksempel politirapporter.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss eller som har blitt en del av saksbehandling gjennom for eksempel opplysninger fra helse- og omsorgspersonell, politirapporter etter ulykker eller kriminelle handlinger og i enkelte tilfeller fra andre forsikringsselskaper ved omfattende undersøkelser og når flere forsikringsselskaper samarbeider.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å behandle forsikringskrav som knytter seg til skade du har påført, eller selv har blitt påført av, noen som er forsikret i Aspida Forsikring.

Dette omfatter også behandling for inndrivelse av erstatningskrav fra den ansvarlige part (herunder regress), for å sikre reparasjon av skader samt fastlegge, utøve eller forsvare et rettskrav i forbindelse med rettslig behandling.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.

Vi har rett til å behandle sensitive personopplysninger når det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene dine oppbevares så lenge det er nødvendig for å administrere og overholde en forsikringsavtale og våre forpliktelser i relasjon til et forsikringskrav.  Denne perioden vil variere avhengig av hvilken forsikring som er tegnet og /eller skade som har inntruffet. I noen tilfeller er det mulig å gjøre forsikringskrav gjeldende etter 10 år og for disse tilfellene vil vi oppbevare personopplysninger så lenge det er mulig at vi kan bli møtt med et forsikringskrav.

Opplysningene kan oppbevares lengre dersom det er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du er forsikringsformidler

Formål: Administrere og oppfylle forsikringsavtaler

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Personlige opplysninger som jobbtittel.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller din arbeidsgiver har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med forsikringsformidling for å beregne tilbud og inngå forsikringsavtale med den kunde som du formidler en forsikring til, samt og for å oppfylle våre forpliktelser overfor denne kunden.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.


Oppbevaringstid:

Personopplysningene oppbevares så lenge du eller din arbeidsgiver har et forretningsforhold med Aspida Forsikring.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Å drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed.

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Personlige opplysninger som jobbtittel.

- Andre opplysninger som kan tilskrives spesielle hendelser eller lignende.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller din arbeidsgiver har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne drive markedsføringsaktiviteter, f.eks. invitere til arrangementer, og gjennomføre analyser i markedsføringsøyemed.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi anser at vår interesse i drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge de forsikringene du har formidlet befinner seg i våre systemer.


Dine rettigheter:

Du kan når som helst å kreve at vi slutter å benytte dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som er basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du er en forsikringsagent for Aspida

Formål: Administrere og gjennomføre avtaler om forsikringsformidling

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Salgs- og tilbudsinformasjon.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller din arbeidsgiver har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å administrere og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale mellom oss og din arbeidsgiver, f.eks. for provisjonsberegning og salgsoppfølging.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, ettersom vi anser at vår interesse i å administrere og oppfylle avtale med våre bundne agenter tilsidesetter dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares så lenge vi har avtale med din arbeidsgiver og så lenge du er ansatt hos dem.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Oppfyllelse av rettslige forpliktelser og gjeldende lovgivning

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer.

- Dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav er oppfylt.

- Dokumentasjon på at vandelsattest og attest fra Konkursregisteret er fremlagt


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller din arbeidsgiver har gitt oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Dette omfatter bl.a. dokumentasjonskrav vedrørende krav til kompetanse og egnethet.


Rettslig grunnlag:

Behandling er nødvendig for oppfyllelse av de rettslige forpliktelser som Aspida Forsikring er underlagt.


Oppbevaringstid:

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av gjeldende rettslige forpliktelser.


Dine rettigheter:

Se mer under Dine rettigheter.

Dersom du har tatt initiativ til å tegne privat forsikring eller er en potensiell kunde

Formål: Gjennomføring av salg og salgsfremmende tiltak

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Personnummer

- Forsikringsgenerisk informasjon som polisenummer, forsikringssum, begunstiget, forsikringstype og betalte premier.

- Opplysninger som er relevante avhengig av forsikringstype. For fast eiendom: identifikasjon av eiendommen, i tilknytning til livs- og personforsikring: f.eks. helseopplysninger, i tilknytning til bilforsikring: opplysninger om bilen og opplysninger om annen forsikret eiendom eller person, Finansiell informasjon som bankkonto.

- Opplysninger om medlemskap i organisasjon eller / fagforenings

- Markedsføringsopplysninger om søk i sosiale media, aktiviteter på hjemmesiden, telefonsamtaler med oss og bruk av Din Side på vår hjemmeside.


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du eller den som har tegnet forsikring for deg har gitt oss. Vi kan også innhente kontaktopplysninger fra eksterne informasjonskilder og annen informasjon f.eks. Folkeregisteret, Eiendomsregisteret, Brønnøysundregistrene og Motorvognregisteret. I noen tilfeller vil vi også innhente opplysninger fra andre kilder, f.eks. samarbeidspartnere, opplysningstjenester og markedsføringsaktører som har angitt deg som potensiell kunde for oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne selge forsikring til deg.

Dette skjer enten når du tar kontakt med oss eller vi tar kontakt med deg, når en av våre partnere henviser deg til oss eller når du initierer et kjøp av forsikring på vår hjemmeside.

Vi vil kun behandle opplysninger om eventuell fagforening eller andre organisasjoner for å sikre at vi gir deg de fordeler du har rett til å motta.


Rettslig grunnlag:

Når du kontakter oss:

Behandling er nødvendig for at vi skal oppfylle vår forpliktelse til å tilby deg forsikring og gi deg påkrevet informasjon. Behandlingen er derfor basert på en rettslig forpliktelse for oss.

Når vi kontakter deg uten at du først har tatt kontakt med oss:

Berettiget interesse, ettersom vi vurderer at vår interesse i å ta kontakt med deg for å gi tilbud om forsikring overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysningene oppbevares fra det tidspunkt du eller initierer beregning av et forsikringstilbud men ikke sluttfører dette. Oppbevaringstiden avhenger av hvor lenge et tilbud er gyldig og vil ikke være ut over en måned etter utløp av akseptfrist

Dersom du tegner en forsikring, men benytter deg av din angrerett, vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge det følger av våre lovpålagte forpliktelser.

Dersom du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt for forsikringstakere.


Dine rettigheter:

Du har alltid rett til å kreve at vi slutter å benytte dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som er basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

Formål: Å drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed

Personopplysninger:

- Kontaktdetaljer som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

- Opplysninger om deg som person som alder, fødselsdato og kjønn.

- Markedsføringsopplysninger om søk i sosiale media, aktiviteter på hjemmesiden, telefonsamtaler med oss og bruk av Din side på vår hjemmeside.

- Opplysninger som du fyller inn i åpne felt.

- Informasjonskapsler.

- Andre opplysninger som statistikker og samleopplysninger


Vi innhenter personopplysninger fra:

De personopplysninger som vi behandler er hovedsakelig opplysninger som du har gitt oss. I enkelte tilfeller innhenter vi også personopplysninger fra andre kilder som tredjeparts informasjonskapsler vedrørende om online-besøk eller fra andre eksterne partnere som utleverer dine kontaktopplysninger til oss.


Hva vi gjør:

Vi behandler personopplysninger for å kunne drive markedsføringsaktiviteter og gjennomføre analyser i markedsføringsøyemed. Dette omfatter analyser av kundeadferd, markedsføring av våre produkter og tjenester og markedsføringsaktiviteter i tilknytning til samarbeidspartnere og distribusjonskanaler. Resultatet av analysen vil bli benyttet til å forbedre, erstatte og utvikle nye forsikringer, prosesser og arbeidsmetoder med det formål å imøtekomme dine og andre kunders forventninger og ønsker.


Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse, når markedsføringen skjer i samsvar med markedsføringslovens bestemmelser, ettersom vi anser at vår interesse i drive markedsføring og utføre analyser i markedsføringsøyemed overveier dine personverninteresser.


Oppbevaringsperiode:

Personopplysninger oppbevares og behandles i den perioden som samsvarer med de til enhver tid gjeldende lovkrav til markedsføring. Dette forutsetter at du ikke har reservert deg mot direkte markedsføring fra oss. Dersom du velger å bli kunde hos oss, gjelder det som er angitt for forsikringstakere.


Dine rettigheter:

Du kan når som helst kreve at vi slutter å benytte dine personopplysninger til direkte markedsføring. Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til at trekke dette tilbake. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger som er basert på en berettiget interesse som rettslig grunnlag. Dersom du motsetter deg slik behandling, vil vi kun fortsette med behandlingen dersom det er en tvingende berettiget interesse for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter. Se mer under Dine rettigheter.

7. Vi beskytter dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Vi har derfor innført sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller sletting. Ved brudd på sikkerheten som vesentlig kan påvirke deg eller dine personopplysninger, for eksempel ved risiko for svindel eller identitetstyveri, vil vi kontakte deg og informere om hva vi gjør for å minimere risikoen, samt hva du selv kan gjøre for å redusere denne risikoen.

8. Endringer i personvernerklæringen

Aspida Forsikring har rett til når som helst gjøre å endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer som ikke bare er av språklig eller redaksjonell karakter, men som derimot er vesentlige, vil du få melding om endringene og hva de vil si for deg før de trer i kraft.

9. Kontaktopplysninger

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, vår behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter som du finner under punktet «Dine rettigheter» ovenfor.
Post: Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker. E-post: info@aspidaforsikring.no. Vi ber om at du merker konvolutten eller emnefeltet til e-post med teksten «Registerutdrag», og legger ved kopi av førerkort eller annet identitetskort, så vi kan være sikre på at det er riktig person vi har kontakt med. Hvis du ikke kan sende e-post på en sikker måte (kryptert), oppfordrer vi deg til å sende henvendelsen med kopi av ditt identitetskort med ordinær post.

Har du spørsmål som du ønsker å rette til vårt Personvernombud (DPO) kan du sende e-post til: info@aspidaforsikring.no.