Ansvarsrelaterte produkter

Gode ansvarsforsikringer kan beskytte bedriften mot store økonomiske tap hvis bedriften holdes rettslig erstatningsansvarlig og må utbetale erstatning. En ansvarsforsikring kan beskytte bedriften mot store økonomiske tap hvis bedriften blir erstatningsansvarlig. Vi har flere typer ansvarsforsikringer for alle bransjer.

Les videre

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker bedriftens juridiske erstatningsansvar som oppstår som følge av virksomhetens drift.

  • Bistand til behandling av erstatningskrav mot bedriften
  • Erstatninger for skader på person eller ting forårsaket av bedriften eller produktet til bedriften
  • Dekker krav dersom bedriften er ansvarlig

Tilgjengelige dekninger

  • Produktansvar
  • Bedriftsansvar

Formueskadeforsikring

Forsikringen, ofte også referert til som profesjonsansvarsforsikring, omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelse av den virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen dekker ikke tap som følger av ting- eller personskade.

Tilgjengelige dekninger

  • Formueskade
  • Rådgivende ingeniører og arkitekter. Denne dekningen inkluderer også ansvar for skader på person og ting
  • Styreansvarforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen, ofte også referert til som underslagsforsikring, dekker mot tap som oppstår på grunn av utro ansatte.

  • Sikrer virksomheten mot økonomisk tap grunnet utro ansatte (inkluderer vikarer, konsulenter og andre som ikke er direkte ansatt)