Personalforsikringer

Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Hvor godt har du sikret de som jobber for deg? Mange arbeidsgivere i Norge tilbyr forsikringer til sine ansatte, noe som gir dem og deres familier en økonomisk trygghet hvis noe skulle gå galt. Formålet med personalforsikringene er at en medarbeider etter en ulykke eller sykdom kan opprettholde den samme levestandarden som han eller hun hadde tidligere.

Les videre

Fritidsulykke

Fritidsulykkeforsikring dekker deg og dine ansatte også utenom arbeidstiden – året rundt. Dette gir ansatte og deres familie ekstra økonomisk trygghet.

 • Forsikringen kan tegnes for samtlige ansatte eller en klart definert gruppe ansatte
 • Fritidsulykke kan speile yrkesskadeforsikringen og gi lik dekning også for fritiden
 • Det er mulig å utvide eller velge bort enkelte dekninger
 • Det er mulig å øke eller redusere forsikringssummene

Tilgjengelige dekninger

 • Tapt inntekt i hht vilkår og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter i hht vilkår
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Gruppeliv

Gruppelivsforsikringen er en engangserstatning som utbetales til dine ansattes etterlatte ved ansattes død – uavhengig av dødsårsak, tid og sted. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet over hele verden.

Vår gruppelivsforsikringen er fleksibel og kan tilpasses din bedrifts behov og ønsker.

Gruppelivsforsikringen kan omfatte

 • Alle ansatte eller en klart definert gruppe ansatte – minimum 2
 • Bedriften bestemmer størrelsen på forsikringssummen i antall G (Grunnbeløpet i Folketrygden)
 • Forsikringssummen kan gjøres avhengig sivilstatus, forsørgerstatus, stillingskategori eller lønnstrinn
 • Forsikringssummen kan avtrappes i forhold til alder

Tilgjengelige dekninger:

 • Hovedforsikring (standard)
 • Forsørgertillegg
 • Ektefelle/samboertillegg
 • Barnetillegg

Det er krav om full arbeidsdyktighet for opptak i gruppelivsforsikringen.

Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykke er en engangserstatning ved varig medisinsk invaliditet og/eller død.

 • En kollektiv ulykkesforsikring kan du tegne for ansatte og den kan gjelde i arbeidstiden, i fritiden eller hele døgnet
 • Forsikringen kan tegnes for alle ansatte eller foren definert gruppe ansatte.

Kollektivulykke kan dekke

 • Varig medisinsk invaliditet
 • Behandlingsutgifter
 • Død

Utvidet yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen gjelder ikke for medisinsk invaliditet under 15 % og den gjelder ikke på reise til og fra arbeid/hjem.

Dette kan du utvide forsikringen til ved å tegne Utvidet yrkesskadeforsikring.

Tilgjengelige dekninger
Yrkesskadeforsikringen kan utvides til å omfatte:

 • Reise til og fra arbeid/hjem
 • Medisinsk invaliditet under 15%
 • Høyere forsikringssum for medisinsk invaliditet

Yrkesskadeforsikring

Du plikter som arbeidsgiver å ha en yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Dette gjelder alle ansatte – uansett stillingsbrøk og alder.

 • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidet, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt
 • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter

Dekninger
Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker:

 • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader