Om Aspida Forsikring

Sammen med internasjonale forsikringsselskaper tilbyr Aspida Forsikring markedets beste forsikringer innen skade- og personforsikring. Som kunde hos oss får du personlig service, større fleksibilitet og flere forsikringer å velge mellom.

Aspida Forsikring AS ble etablert i 2007 og har kontor sentralt i Oslo.

Aspida (ασπίδα) kommer fra det greske språket og betyr skjold. Siden forsikring i mange sammenhenger er å anse som et økonomisk «skjold» som skal gi økonomisk trygghet, synes vi Aspida er et godt og beskrivende navn for vår virksomhet.

Les videre

Trygghet – kompetanse og erfaring gjennom mange år i forsikringsbransjen.

Høy kompetanse og integritet

Aspida Forsikring har 6 ansatte med lang fartstid fra flere av de store norske og utenlandske forsikringsselskapene. Vår høye kompetanse og integritet gjør oss til en slagkraftig aktør i det norske forsikringsmarkedet. Aspida Forsikring vil bli oppfattet som det løsningsorienterte selskapet med kort responstid, utmerket og personlig service og høy kvalitet. Selskapets kunder er geografisk lokalisert i hele Norge.

Forsikringsgivere – våre leverandører

Aspida Forsikring AS er et uavhengig forsikringsagentur (Managing General Agent - MGA) som leverer næringslivsforsikringer til det norske markedet gjennom agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Aspida Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger.

Forsikringsgiverne Aspida Forsikring representerer tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Aspida Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell styrke som en Standard & Poors eller A.M.Best A- rating eller bedre.

Tilsynsmyndigheter

Aspida Forsikring AS er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Tilsvarende er hvert av de forsikringsselskaper Aspida Forsikring AS representerer underlagt deres respektive hjemlands tilsynsmyndigheter.

Aspida Forsikring AS
Finanstilsynets virksomhetsregister

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

Garantiordning for skadeforsikring

Lloyd’s Insurance Company S.A. har etablert filial (NUF) i Norge og vil dermed være omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.

Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Se Finansforetaksloven § 20A-3 og Finansforetaksforskriften kapittel 20. Dekningen under garantiordningen har begrensninger i omfang og dekker ikke alle typer forsikring. Dette fremgår av Finansforetaksforskriften, jf. særlig § 20-1.

Les mer på Finanstilsynets nettsider.

Bistand i klagesaker

Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret

Klager vedrørende forsikringsavtalen og oppgjør under denne skal i første omgang rettes til selskapets agent:

Aspida Forsikring AS
Postboks 6766 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Tlf +47 67 11 88 00
E-post: info@aspidaforsikring.no
Web: www.aspidaforsikring.no

Dersom forsikringstaker ikke finner kontaktinfo eller ønsker å klage på Forsikringsforetakets agent, kan klager også rettes til Lloyd’s Insurance Company S.A i Norge:
 
Lloyd´s generalagent i Norge:
Espen Komnæs
c/o Advokatfirmaet Berngaard AS
Beddingen 8
0250 Oslo
Tlf: +47 22 94 18 00
E-post: espen.komnaes@berngaard.no

Mottak av din klage vil bli bekreftet skriftlig innen 5 (fem) virkedager.

Et svar på klagen din vil bli gitt til deg skriftlig innen 15 (femten) virkedager etter at klagen er mottatt.

Skulle du forbli misfornøyd med det endelige svaret eller hvis du ikke har mottatt et endelig svar innen 15 (femten) virkedager etter at klagen ble mottatt, eller når som helst etter at du har klaget til Selskapet nevnt ovenfor, kan du oversende klagen din til Finansklagenemnda, jfr. FAL §§ 22-1 og 22-2:

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: +47 23 13 19 60
E-post: post@finkn.no
Web: http://www.finkn.no

Klagebehandlingstiltakene ovenfor berører ikke din rett til å påbegynne en rettsprosess eller en alternativ tvisteløsning i samsvar med dine rettigheter. 

Finansklagenemndas avgjørelse er ikke bindende, og tvisten kan bringes videre inn for norske domstoler. Eventuelle tvister mellom partene som springer ut av forsikringen skal anlegge søksmål der medlemmet bor eller ved Oslo tingrett/ Forliksråd. Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett.

Dersom man tar ut stevning så er rett saksøkt:

Lloyd’s Insurance Company S.A.
v/ GeneralRepresentative for Norway,
Espen Komnæs
c/o Advokatfirmaet Berngaard AS
Beddingen 8
N-0250 Oslo
Tlf: +47 22 94 18 00
E-post: espen.komnaes@berngaard.no

Ved klager på avgjørelser i Naturskadesaker

Er det tvil om det foreligger naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av naturskadeerstatning er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven, ved:

Ankenemnda/ Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo