Om Aspida Forsikring

Sammen med internasjonale forsikringsselskaper tilbyr Aspida Forsikring markedets beste forsikringer innen skade- og personforsikring. Som kunde hos oss får du personlig service, større fleksibilitet og flere forsikringer å velge mellom.

Aspida Forsikring AS ble etablert i 2007 og har kontor sentralt i Oslo.

Aspida (ασπίδα) kommer fra det greske språket og betyr skjold. Siden forsikring i mange sammenhenger er å anse som et økonomisk «skjold» som skal gi økonomisk trygghet, synes vi Aspida er et godt og beskrivende navn for vår virksomhet.

Les videre

Trygghet – kompetanse og erfaring gjennom mange år i forsikringsbransjen.

Høy kompetanse og integritet

Aspida Forsikring har 6 ansatte med lang fartstid fra flere av de store norske og utenlandske forsikringsselskapene. Vår høye kompetanse og integritet gjør oss til en slagkraftig aktør i det norske forsikringsmarkedet. Aspida Forsikring vil bli oppfattet som det løsningsorienterte selskapet med kort responstid, utmerket og personlig service og høy kvalitet. Selskapets kunder er geografisk lokalisert i hele Norge.

Forsikringsgivere – våre leverandører

Aspida Forsikring AS er et uavhengig forsikringsagentur (Managing General Agent - MGA) som leverer næringslivsforsikringer til det norske markedet gjennom agentavtaler med store og finansielt sterke forsikringsgivere. Samarbeidet mellom Aspida Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger.

Forsikringsgiverne Aspida Forsikring representerer tilfører det norske markedet risikokapasitet og skaper dermed konkurranse i et marked dominert av noen få store nordiske aktører. Aspida Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell styrke som en Standard & Poors eller A.M.Best A- rating eller bedre.

Tilsynsmyndigheter

Aspida Forsikring AS er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Tilsvarende er hvert av de forsikringsselskaper Aspida Forsikring AS representerer underlagt deres respektive hjemlands tilsynsmyndigheter.

Aspida Forsikring AS
Finanstilsynets virksomhetsregister

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

Garantiordning for skadeforsikring

Lloyd’s Insurance Company S.A. har etablert filial (NUF) i Norge og vil dermed være omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.

Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Se Finansforetaksloven § 20A-3 og Finansforetaksforskriften kapittel 20. Dekningen under garantiordningen har begrensninger i omfang og dekker ikke alle typer forsikring. Dette fremgår av Finansforetaksforskriften, jf. særlig § 20-1.

Les mer på Finanstilsynets nettsider.

Bistand i klagesaker

Ved tvist om forsikringsavtalen eller oppgjøret

Klager vedrørende forsikringsavtalen og oppgjør under denne skal i første omgang rettes til selskapets agent:

Aspida Forsikring AS
Postboks 6766 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Tlf +47 67 11 88 00
E-post: info@aspidaforsikring.no
Web: www.aspidaforsikring.no

Dersom forsikringstaker ikke finner kontaktinfo eller ønsker å klage på Forsikringsforetakets agent, kan klager også rettes til Lloyd’s Insurance Company S.A i Norge:
 
Lloyd´s generalagent i Norge:
Espen Komnæs
c/o Advokatfirmaet Berngaard AS
Beddingen 8
0250 Oslo
Tlf: +47 22 94 18 00
E-post: espen.komnaes@berngaard.no

Mottak av din klage vil bli bekreftet skriftlig innen 5 (fem) virkedager.

Et svar på klagen din vil bli gitt til deg skriftlig innen 15 (femten) virkedager etter at klagen er mottatt.

Dersom et endelig svar på klagen ikke lar seg gjøre innen 15 (femten) virkedager fra mottakelsen av klagen, må forsikringsforetakets agent sende et foreløpig svar til klager og angi hvorfor svaret er forsinket, samt angi når et endelig svar kan forventes.

I ekstraordinære tilfelle, utenfor forsikringsforetakets agent kontroll, kan fristen for å sende et foreløpig svar utvides til inntil 35 (trettifem) virkedager fra mottakelsen av klagen.

Skulle du forbli misfornøyd med det endelige svaret eller hvis du ikke har mottatt et endelig svar innen 15 (femten) virkedager etter at klagen ble mottatt, eller når som helst etter at du har klaget til Selskapet nevnt ovenfor, kan du oversende klagen din til Finansklagenemnda, jfr. FAL §§ 22-1 og 22-2:

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: +47 23 13 19 60
E-post: post@finkn.no
Web: http://www.finkn.no

Klagebehandlingstiltakene ovenfor berører ikke din rett til å påbegynne en rettsprosess eller en alternativ tvisteløsning i samsvar med dine rettigheter. 

Finansklagenemndas avgjørelse er ikke bindende, og tvisten kan bringes videre inn for norske domstoler. Eventuelle tvister mellom partene som springer ut av forsikringen skal anlegge søksmål der medlemmet bor eller ved Oslo tingrett/ Forliksråd. Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett.

Dersom man tar ut stevning så er rett saksøkt:

Lloyd’s Insurance Company S.A.
v/ GeneralRepresentative for Norway,
Espen Komnæs
c/o Advokatfirmaet Berngaard AS
Beddingen 8
N-0250 Oslo
Tlf: +47 22 94 18 00
E-post: espen.komnaes@berngaard.no

Ved klager på avgjørelser i Naturskadesaker

Er det tvil om det foreligger naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av naturskadeerstatning er til stede, kan forsikringsselskapet eller den sikrede forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven, ved:

Ankenemnda/ Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

AIG Europe S.A. NUF

AIG Europe S.A. NUF tar alle klager fra kunder på alvor, og har derfor opprettet en klageprosedyre for å sikre en så rask og rettferdig behandling som mulig. Dersom du skulle ønske å klage, kan du gjøre det på følgende måter:

 • Klage som ikke gjelder en skadesak:
  Kontakt din kontaktperson hos Aspida, eller send en e-post til csg.norway@aig.com
 • Klage som gjelder en skadesak:
  Du kan be om at det foretas en fornyet behandling i vår interne klageordning.  En slik klage kan enten gjøres direkte tilbake til oppgjørsavdelingen eller til skadekontoret@aig.com med saksnummer og en beskrivelse av hva klagen gjelder.
 • Du kan også kontakte oss via brev til følgende adresse:

  AIG Europe S.A. (NUF)
  Postboks  1588 Vika
  0118 Oslo
  Telefon: +47 22 00 20 20

Ved innsendelse av din klage vil vi innen 10 arbeidsdager bekrefte at klagen er mottatt hos oss. Resultatet av den interne klagebehandlingen skal være klart innen 1 måned. Dersom særlige omstendigheter skulle forhindre oss i å besvare klagen innen denne fristen, vil du som klager bli underrettet om forsinkelsen og dens årsak.

Er du ikke fornøyd med behandlingen av din klage?

Behandling i Finansklagenemnda

Hvis du er av den oppfatning at vi har gjort en feil ved behandlingen av din sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen eller den interne klageordningen, kan du uten omkostninger klage til Finansklagenemnda:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finansklagenemnda er opprettet for å imøtekomme en forsikringstaker eller skadelidt sitt behov for hjelp i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Nemnda omfatter alle forsikringsbransjer, også forsikringer som gjelder næringsvirksomhet. Det koster ikke klager noe å klage til eller søke råd hos nemnda.

Klagebehandling i Luxemburg og Europa-kommisjonen

Ettersom AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap som er registrert i Luxemburg, har forsikringstakere/sikrede i kraft av å være forbrukere, og i tillegg til ovennevnte klagemuligheter, også mulighet til å følge klageprosedyren i Luxemburg. Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra AIG Europe S.A. eller det er gått 90 dager uten at du har hørt fra oss, har derfor følgende muligheter:

 • Fremsette klagen overfor AIG Europe S.A. hovedkontor gjennom å skrive til AIG Europe S.A. “Service Reclamations Niveau Direction” 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg, eller via e-post til aigeurope.luxcomplaints@aig.com
 • Oppsøke AIG Europe S.A.s hjemmeside  www.aig.lu for å finne kontaktinformasjon til en av klageinstansene i Luxemburg
 • Anmode om utenrettslig behandling hos Luxembourg Commissariat Aux Assurances (CAA) gjennom å  skrive til:
  CAA, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg
  eller pr. fax på +352 22 69 10, eller via e-post  på reclamation@caa.lu eller online via CAAs hjemmeside www.caa.lu.

Alle anmodninger til CAA eller til en av klageinstansene i Luxemburg må gjøres på luxemburgsk, tysk, fransk eller engelsk.

Hvis din forsikringsavtale er tegnet online, kan du også klage via Europa-kommisjonens plattform til online tvistavgjørelse (ODR) gjennom  følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klagers rett til å få en sak prøvet ved domstolene påvirkes ikke av at klager får prøvet saken via ovenstående klageprosedyre.